Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok firmy INTEC Juraj Žákovský, Trstínska 22, 917 01  Trnava, prevádzkovateľa e-shopu zakovsky.sk, ďalej len INTEC.

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jej prevzatí kupujúcim. 

3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny daného tovaru.

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.


II. Reklamácia tovaru v záručnej lehote

1. Právo uplatnenia reklamácie

Na kúpený tovar sa uplatňuje záruka 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa na výrobku vyskytne vada, má kupujúci právo túto vadu v záručnej dobe reklamovať.

2. Miesto uplatnenia reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

3. Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie

a) Reklamovať je možné len kompletný výrobok s daňovým dokladom a dokladom o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované. Kupujúci je povinný k reklamácii doložiť riadne vyplnený záručný list, potvrdený predajcom a reklamovaný výrobok(aj v prípade, že sa jedná o pravdepodobnú vadu príslušenstva). V prípade nesplnenia týchto podmienok nie je možné reklamačný proces zahájiť, avšak ak kupujúci aj naďalej trvá na oprave, postupuje sa podľa podmienok pre mimozáručné opravy. Kupujúci je povinný čo najvýstižnejšie popísať vadu, pre ktorú výrobok reklamuje.

b) Obchodný zástupca vystaví kupujúcemu reklamačný list, v ktorom uvedie druh tovaru, kedy bol zakúpený, jeho cenu, rozsah vady, dátum vystavenia reklamačného listu a kupujúci svojím podpisom potvrdí odovzdanie reklamovaného tovaru.

c) V prípade podozrenia na neoprávnený zásah do prístroja je predávajúci oprávnený opravu odmietnuť. Predávajúci je tiež oprávnený odmietnuť opravu, ak má podozrenie, že bol výrobok získaný v rozpore s právnymi predpismi alebo dobrými mravmi.

4. Zodpovednosť predávajúceho

a) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady vzniknuté pri normálnom používaní po prevzatí kupujúcim v záručnej dobe, v súlade s návodom na obsluhu a charakterom výrobku. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takejto chyby ovplyvňujúcej funkčnosť zariadenia, ktorá existuje v momente dodávky alebo počas záručnej doby, či už spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.

b) Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené chybnou inštaláciou výrobku,
použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku, neodbornou inštaláciou, neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,
hrubým zaobchádzaním s výrobkom, cudzími látkami vniknutými do výrobku,
neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.), skladovaním alebo prevádzkou mimo odporúčaného teplotného rozsahu, skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,
mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku, pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu

c) Predávajúci tiež nezodpovedá za vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny výrobku.

5. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie 

Predávajúci prostredníctvom svojho zodpovedného pracovníka do 3 pracovných dní určí, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.


6. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

a) Záručná doba na výrobok vrátane napájacieho zdroja, nabíjačky či batérie je 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.

b) Do záručnej doby sa nezapočítava doba od riadneho uplatnenia a uznania reklamácie do dňa odovzdania opraveného výrobku kupujúcemu.

c) Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Toto právo zaniká rovnako aj v prípade, že sa jedná o vady výrobku uvedené v bode 4. b) a c).

d) Záručná doba na vykonanú opravu alebo na vymenený diel je 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia opraveného prístroja.

 

7. Postup pri riešení reklamácie odstrániteľnej vady

a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.

8. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady

a) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

b) Pri reklamácii vád z opravy má kupujúci právo na zrušenie zmluvy. To isté právo prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

c) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

 

 

9. Postup pri zániku práva zo zodpovednosti za vadu

a) Práva zo zodpovednosti za vadu veci zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote.

b) Práva zo zodpovednosti za vadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení vady alebo počas opravy výrobku bude zistené, že charakter vady je klasifikovaný podľa bodu 4. b) a c).

c) V oboch prípadoch ( 9. a) a b) ) je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením vady. Výška je určená platným cenníkom servisného strediska.

d) V prípadoch podľa bodov 9.a), b) a c) sa postupuje podľa podmienok pre mimozáručné opravy.

e) V prípade, že nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 9. a) a b), autorizovaný servis  je povinný kupujúceho bezodkladne o tejto veci písomne informovať, predložiť mu návrh ceny opravy zistenej vady a termínu ukončenia opravy v prípade súhlasu s opravou.

f) Kupujúci je povinný sa k tomuto návrhu písomne vyjadriť najneskôr do 10 dní od jeho doručenia.

Ochrana osobných údajov

INTEC Trnava sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.

Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb. INTEC Trnava môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.

 

Reklamačný poriadok je platný od 01.04.2020