Obchodné podmienky

Predávajúci:

Juraj Žákovský – INTEC

IČO: 22732721
DIČ: 1020338341
IČ DPH: SK1020338341

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Trnava, č. živ.registra 207 – 5587

Kontaktné údaje:
Juraj Žákovský
0903 796 272

hsqintec@hsqintec.sk               
www.hsqintec.sk

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 

Kupujúci urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim pre dodávku tovaru. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

II. OBJEDNANIE TOVARU a SLUŽIEB

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

III. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

IV. STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. v prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: - bez udania dôvodu - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. v prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. v prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.

V. ODSTÚPENIE od KÚPNEJ ZMLUVY (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho): v súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok: - Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. - Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • tovar nesmie byť použitý,
  • tovar musí byť nepoškodený,
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
  • zašlite ho spolu s dokladom o kúpe.

 

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar nezasielajte na dobierku. v prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

 

V prípade, že si kupujúci po potvrdení objednávky neprevezme tovar, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody ( za poštovné ) a to vo výške skutočných nákladov za prepravu (poštovného).

 VI. DODACIE PODMIENKY pre HUSQVARNA


Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci zamestnancom firmy v okruhu 40 kilometrov od Trnavy zadarmo.  Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. 
b; DODACIE PODMIENKY pre MAKITA  a OSTATNÉ                                                               
Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.   za dopravu zakúpeného tovaru v hodnote do 265 € / 7 983,40,- si účtujeme od 5 – 10 € v závislosti od váhy. Tovar v hodnote nad 265 € / 7 983,40,- Sk posielame kurierskou službou zadarmo, alebo tovar privezie náš zamestnanec.
                                                    

Dôležité:
Pri prevzatí tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, vždy napíšte zápis o poškodení zásielky s kuriérom a oznámte nám, že tovar Vám bol doručený poškodený.

VII. REKLAMÁCIE a ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. o prípadnej vade tovaru je kupujúci povinný informovať neodkladne našu firmu. o reklamácii nás môžete informovať e-mailom, faxom alebo poštou. z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov. v prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka sa mimo iné nevzťahuje na vady:

a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru servisným strediskom alebo našou firmou. v prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

 

Zaväzujeme sa chrániť Vaše osobné údaje pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu: - Vaše kontaktné informácie - údaje o Vašich nákupoch. Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Ochrana osobných údajov sa vykonáva v zmysle bezpečnostnej smernice vydanej firmou v zmysle § 16, ods.6 Zákona č. 428/2002 Z.z.